Valg 2015. Q spør partiene (2): Hvordan vil kulturtilbudet for barn se ut i et samfunn der ditt partis politikk er iverksatt?

Kulturmagasinet Q har stilt 10 spørsmål til partiene om barnekultur foran høstens valg.
I dagene frem mot valget vil vi presentere alle svarene fra partiene.

I dag – spørsmål 2:
Hvordan vil kulturtilbudet for barn se ut i et samfunn der ditt partis politikk er iverksatt?

- Kulturskoletimen som Høyre og Frp fjernet ville komme tilbake. Det ville bli makspris på kulturskolen og en nasjonal standard for hva kulturskolen skal være, svarer SVs Bård Vegar Solhjell.
– Kulturskoletimen som Høyre og Frp fjernet ville komme tilbake. Det ville bli makspris på kulturskolen og en nasjonal standard for hva kulturskolen skal være, svarer SVs Bård Vegar Solhjell.

Kristelig Folkeparti:
– Det vil være et bredt kulturtilbud til barn og unge som gir dem muligheter til opplevelse, forståelse og utvikling av egne evner og uttrykk. Alle barn som ønsker det, går på kulturskolen, og korene og korpsene blomstrer. Fritidsklubber og andre tilbud i regi av frivillige organisasjoner, og bibliotekene, brukes aktivt.

Venstre:
– Barn må få være utøvere av kultur og ikke bare tilskuere. Kulturskole og aktiviteter barn kan delta på selv er viktig. Kulturaktivitetene må ha kvalitet og ikke bare kvantitet.
Venstre mener at hele hverdagen ikke trenger å være organisert.

Fremskrittspartiet:
– Kulturtilbudet vil tilbys av frivillige lag og organisasjoner som selv velger sine oppgaver, organisasjon og arbeidsform. Det vil være et variert utvalg av aktiviteter. Idretter som ikke allerede er veletablert slipper til og behandles etter de samme prinsipper av det offentlige. På denne måten vil alle barn finne noe de liker å holde på med, og inkluderes i en
aktivitet.

Høyre:
– Som regjeringsparti er Høyre i gang med en utstrakt satsing på kulturtilbudet til barn. Vi er klare på at grunnlaget for et aktivt liv i kulturen som voksen legges i barneårene. Derfor
satser vi på folkebibliotekene, gjør det lettere for frivillige organisasjoner å utføre sitt barne- og ungdomsarbeid i kunst, idrett og veldedig arbeid, og styrker støtteordninger for
etablering av arenaer for kultur og idrett.

Arbeiderpartiet:
– Arbeiderpartiet lover at alle barn og unge skal ha tilgang på kulturopplevelser eller kulturaktiviteter. Gjennom Den kulturelle skolesekken skal de få møte alle kultursjangre.
Vi skal fortsette å styrke Den kulturelle skolesekken og øke budsjettene. «Musikkutstyrsordningen» styrkes slik at flere kan få tilgang til gode øvingslokaler.

SV:
– Det ville blitt enklere for barn og unge å oppleve og utøve kunst og kultur, også barn av foreldre med dårlig råd. Kulturskoletimen som Høyre og Frp fjernet ville komme tilbake. Det ville bli makspris på kulturskolen og en nasjonal standard for hva kulturskolen skal være. Den kulturelle skolesekken hadde blitt styrket, bibliotekene hadde fått økte ressurser og ordningen med kulturkort for barn unge ville blitt utvidet. Mer støtte til barnefilmer, teaterstykker, musikk og sakprosa for barn.

Senterpartiet:
– Senterpartiet vil i denne perioden spesielt styrke den kulturelle grunnmuren lokalt som i høyeste grad retter seg inn mot barn og ungdom. Ikke minst musikk- og kulturskolene,
frivillige organisasjoner og amatørteatervirksomhet. Men det er også viktig å stille krav til nasjonale og statlige kulturinstitusjoners virksomhet slik at tilbudet til barn blir gitt
nødvendig oppmerksomhet og prioritet. Senterpartiet vil øke rammene for kulturvirksomhet på alle felt, noe som også vil komme barn og unge til del.

Rødt:
– Kulturskoler med gratis undervisning over hele landet. Tilgjengelige bibliotek der folk bor, med lange åpningstider. Bibliotekene styrkes med øremerkede bevilgninger. Økte
bevilgninger til tilbud eller formidlere av kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge. Tilgang på gratis øvingslokaler, innspillingsstudioer og flerbruksrom i alle kommuner. Lovfesting av fritidsklubber, og støtte til selvstyrte ungdomshus. Styrking av estetiske fag i skolen. Styrking av den kulturelle skolesekken, og økt kulturell aktivitet i
aktivitetsskolen.


Følgende politikere har svart på vegne av sine partier:

KrF: Geir Jørgen Bekkevold
Venstre: Trine Skei Grande
Fremskrittspartiet: Ib Thomsen
Høyre: Svein Harberg
Arbeiderpartiet: Hege Liadal
SV: Bård Vegar Solhjell
Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien
Rødt: Bjørnar Moxnes

Partienes svar-rekkefølge er ført etter mottak av svar.
Miljøpartiet De Grønne har ikke besvart våre spørsmål.

Partienes svar på vårt neste spørsmål presenteres mandag 24. august:
– Den kulturelle skolesekken (DKS) er en ordning som gjør at barn og ungdom over hele landet får tilgang på kultur. Kontrollerer man for prisøkningen siden 2007, har tildelingen til DKS – tross endring i tippenøkkelen – vært marginal. Vil ditt parti arbeide for å styrke finansieringen av Den kulturelle skolesekken?

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.