MFO-leder Rian: – Bekymringsfullt

– Med forbehold om målefeil, er dette i særdeleshet bekymringsfullt, sier forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon Hans Ole Rian til Qs nettside.
Rian var også leder for Kulturskoleutvalget som leverte sin rapport til daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 2010.

Rian kommenterer Qs tall om kulturskolen på denne måten:

– Det var mange av oss som jublet da de rød-grønne i det første kulturløftet satte målet om «kulturskole for alle» på agendaen, og spesielt da tidligere kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i september 2009 sa følgende : ” Regjeringen setter i gang en storstilt satsing på kulturskolen. Vi øker den direkte støtten til kulturskolen og setter i gang forsøk mellom kulturskolen og SFO for bedre samarbeid. Det blir starten på kulturskoleløftet som skal gi alle barn som ønsker det et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.”

Og ja, en del positivt skjedde i denne perioden. Kulturskoleutvalget ble oppnevnt og leverte sin rapport, de ble satt av 40 millioner årlig til tiltak i 2010 og noen år framover, og den rød-grønne regjeringen innførte kulturskoletimen med en kostnad på rundt 177 millioner kroner pr år. Dessverre ble det med starten, løftet kom aldri. Alle barn som ønsker det får ikke et kulturskoletilbud, og prisen er absolutt ikke rimelig. Dette er åpenbart en av årsakene til at elevtallet minker.

Og etter at den blå-blå regjeringen kom til makten, er både kulturskoletime og stimuleringsmidler borte. Her ligger en annen grunn til at rekrutteringen faller, for disse midlene finansierte mange elevplasser i den enkelte kommune. Men også det ensidige fokuset vi ser i dagens opplæringssystem på noen få fag, og den bevisste nedprioriteringen av opplæring i kunst og kultur, bidrar negativt. I den forbindelse ønsker i hvert fall vi i MFO at det – i tråd med et bredere og mer helhetlig kunnskapssyn – innføres to nye grunnleggende ferdigheter, i tillegg til dagens fem ferdigheter: Læringsstrategier og motivasjon, og sosial, kulturell og estetisk kompetanse.

Men alt er ikke helsvart, mange gode krefter arbeider for en styrket kulturskole, med en tydeligere profil, og som kan rekruttere bredere enn i dag. Blant annet er Norsk kulturskoleråd i startfasen med å etablere en ny Rammeplan for kulturskolene, og Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet satte i gang ”Ekspertgruppe for kunst og kultur i skolen”, for å vurdere det samlede kunst- og kulturtilbudet i skolen, og for å se på hvordan de ulike tilbudene kan virke best mulig sammen.

Vi støtter Norsk kulturskoleråds arbeid med ny rammeplan. Men for at denne skal få en virkelig verdi må den støttes av en forskrift. Vi mener at kulturskolen bør få en forskrift som er hjemlet i Opplæringsloven. Denne forskriften bør si noe om hva som forventes av en kulturskole hva gjelder organisering, tid til undervisning, tid til ledelse, fagtilbud, kvalitet, lokalt planarbeid, kompetanse, elevkontigent, m.v. Flere kulturskoler har i dag utarbeidet lokale visjoner, pedagogiske plattformer, læreplaner, fagplaner og andre type planer. Vi mener at alle kulturskoler skal utarbeide dette, for å ivareta faglige mål i undervisningen.

En meget avgjørende rammefaktor for en bedre og mer attraktiv kulturskole er tilstrekkelig undervisningstid for hver enkelt elev. I dag varierer undervisningstiden hver enkelt elev får fra skole til skole. Noen få kulturskoler har egne talentprogrammer der tidsressursen er tilfredsstillende. MFOs medlemsundersøkelse høsten 2011 viser at 88,1 % av lærerne hadde en tidsressurs knyttet til hver enkelt elev på mindre enn 25 minutter i uka. Undersøkelsen viste også at 10,2 % hadde en tidsressurs knyttet til hver enkelt elev på mindre enn 17 minutter i uka. MFO mener lærernes tid med hver enkelt elev må økes og ta utgangpunkt i både fagets egenart og elevens nivå. Vi mener at alle elever må få undervisning i minst 30 minutter ved et oppmøte i kulturskolen til individuell undervisning og i minst 45 minutter ved undervisning i små grupper på 2-4 elever. For større grupper mener vi undervisningen må vare i minst 60 minutter. MFO mener det bør forskriftsfestes nasjonale standarder for undervisningstid. Dette vil helt klart gjøre kulturskoleundervisningen bedre, og øke rekrutteringen.

Et godt forslag fra Kulturskolerådets rammeplanutvalg er en tydeligere differensiering i tilbudet. MFO mener – og der opplever vi at rammeplanutvalget er enige med oss – at kulturskolen bør organisere undervisningen i en tredelt modell:

Lavterskelundervisning med bred faglig vinkling. Opplevelsesorientert, men med kunstnerisk og pedagogisk progresjon.
Kjerneundervisning som gir opplæring i kunstfag tilpasset elevenes interesser og nivå.
Talentundervisning som gir utvidet, fordypende opplæring i det enkelte kunstfag med tilhørende støttefag.

MFO mener at kulturskolene må konkretisere disse trinnene slik at det i hver enkelt kulturskole blir gitt mulighet for et opplæringsløp i flere trinn.

 

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.